आढ़तपुर घटना के विरोध में जाप नेताओं ने बेलागंज बाजार को कराया बंद

गया।बेलागंजकेआढतपुरकीघटनाकोलेकरवजीडीगोयनकास्कूलमेंकृष्णप्रकाशकीनिर्ममपिटाईसेमौतकोलेकरसोमवारकोजनअधिकारपार्टीकेप्रदेशप्रवक्ताराजीवकुमारकन्हैयाकेनेतृत्वमेंबेलागंजकोबंदऔरशहरमेंआक्रोशमार्चनिकालागया।आक्रोशमार्चशहरकेविभिन्नमार्गोंसेहोतेहुएजिलासमाहरणालयतकपहुंचकरसभामेंतब्दीलहोगई।

जापकेप्रदेशअध्यक्षराघवेंद्रकुशवाहावराष्ट्रीयमहासचिवप्रेमचंद्रसिंहनेकहाकिबिहारमेंसुशासनकीसरकारपूरीतरहसेफेलहोगईहै।जिसकापरिणामहैकिबेलागंजकेआढ़तपुरगांवमेंमाफियाओंकेइशारेपरतालिबानीअंदाजमेंपुलिसकेद्वाराहाथबांधकरमहिलाओंकोबेरहमीसेपीटनेकाकामकियागया।इसघटनामेंअभीतकदोषीपुलिसकर्मियोंपरकार्रवाईनाहोनास्पष्टजाहिरहोताहैकिसरकारकेसंरक्षणमेंइसघटनाकोअंजामदियागयाहै।इसघटनाकोपार्टीनेगंभीरतासेलेतेहुएयहतयकियाकिअगरसरकारदोषीपुलिसकर्मीपरकार्रवाईनहींकरतीहैतोपार्टीकेद्वारा7मार्चकोराजभवनमार्चकियाजाएगा।

साथहीप्रदेशप्रवक्ताराजीवकुमारकन्हैयानेवरीयपुलिसअधीक्षकसेमांगकीहैकिजीडीगोयनकापब्लिकस्कूलकेछात्रकृष्णप्रकाशकीनिर्ममपिटाईसेमौतहुईहै।इसपरअविलंबकरवाईकरइसघटनामेंसंलिप्तशिक्षकपरकार्रवाईहो,नहींतोराजभवनमार्चकेमाध्यमसेसरकारसेकार्रवाईकरनेकीमांगकीजाएगी।इसअवसरपरराष्ट्रीयमहासचिवराजेशकुमारपप्पू,जिलाध्यक्षविनोदकुमारमरांडी,युवापरिषदकेअध्यक्षओमयादव,जिलापरिषदसदस्यप्रेमयादव,बेलागंजकेअध्यक्षउपेंद्रकुमारनिराला,मुकेशनारायण,नगरप्रखंडअध्यक्षचौठीयादव,आइटीसेलकेअध्यक्षअशोककुमार,मोनूयादव,गुड़ियादेवी,पुष्पादेवी,अर्चनादेवी,धर्मशीलादेवी,हरिरामयादव,गोरेलालयादव,रामजीयादव,रामानंदयादव,लखनयादव,अखिलेशशर्मासमेतदर्जनोंनेतागणऔरकार्यकर्ताशामिलथे।