आदर्श सोसायटी: 'सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए'

नईदिल्ली।।आदर्शसोसायटीघोटालेमेंकांग्रेसअध्यक्षसोनियागांधीनेभलेहीमहाराष्ट्रकेमुख्यमंत्रीअशोकचव्हाणकोफिलहाल'जीवनदान'देदियाहोपरप्रमुखविपक्षदलबीजेपीनेउनसेतत्कालइस्तीफेकीमांगकीहै।बीजेपीनेकांग्रेसकोभीकटघरेमेंखड़ाकियाहै।साथहीयहमांगकीहैकिइसपूरेमामलेकीजांचसुप्रीमकोर्टकेएकजस्टिससेकराईजाए।कांग्रेसपरगंभीरआरोपलगातेहुएबीजेपीनेइसपूरेमुद्देपरकईगंभीरसवालउठाएहैं।भाजपाप्रवक्तानिर्मलासीतारमणनेशनिवारकोकहाकिइसपूरेमामलेमेंमुख्यमंत्रीअशोकचव्हाणकीअहम्भूमिकाहै।इसलिएउन्हेंपदसेहटायाजानाचाहिए।साथहीकेन्द्रसरकारभारतीयरक्षानियमोंकोतत्काललागूकरे।ताकिइससमितिकाकब्जासंबंधीप्रमाणपत्ररद्दकियाजासके।बीजेपीकेमुताबिकविवादितभूमिकाअधिकांशभागसेनाएवंरेलवेकाहै।अत:केन्द्रसरकारकोभूमिकीउचितव्यवस्थाएवंउसकीपर्याप्तसुरक्षाकेलिएतत्कालकदमउठानेचाहिएं।