अमृतसर हादसे पर छात्र राजद ने किया कैंडल मार्च

सुपौल।अमृतसरमेंविजयादशमीकेदिनरावणवधकेदौरानहुईरेलहादसामें61लोगोंकीहुईमौतकोलेकरछात्रराजदकीजिलाइकाईनेअध्यक्षविवेककुमारयादवकेनेतृत्वमेंकैंडलमार्चनिकाला।सिनीयलोहियानगरचौकसेनिकलकरकैंडलमार्चस्टेशनचौकहोतेमहावीरचौकऔरपुन:लोहियानगरचौकपहुंचा।छात्रोंनेमृतककेप्रतिशोकसंवेदनाप्रकटकीतथाउनकीआत्माकीशांतिकेलिएदोमिनटकामौनरखा।कैंडलमार्चकेउपरान्तएकनुक्कड़सभाकाआयोजनकियागया।सभाकोसंबोधितकरतेहुएछात्रराजदअध्यक्षनेकहाकिइसहादसेमेंमरे61लोगोंकेपरिवारोंतथा50सेअधिकघायलोंकोसरकारउचितमुआवजादे।कहाकिकेंद्रसरकारइसघटनाकीसीबीआईसेजांचकरावेतथादोषियोंकेविरुद्धकठोरकार्रवाईहोताकिकिसीलापरवाहीमेंऐसाघटनाकीपुनरावृत्तिनहोसके।कहाकिकितनादुखदहैकिइतनापबड़ाहादसाऔरकिसीनेइसकेलिएअपनीजवाबदेहीनहींमानी।जबकिरेलवेद्वाराइससेपूर्वभीकईऐसेहादसेहोचुकेहैंऔरसरकारतत्कालमुआवजाआदिदेकरमामलेकोरफा-दफाकरदेतीहैऔरजांचकेफाइलोंकोठंडेबस्तेमेंडालदियाजाताहै।नतीजाहैकिदोषीचिह्नितनहींहोपाते।घटनाकादोहरावहोतारहताहै।मौकेपरगिरधरयादव,विकासयादव,अनिलयादव,आशीषयादव,सत्यमयादव,प्रशांतयादव,विक्कीयादव,आलोकजायसवाल,सुमनयादव,रौशनयादव,आनंदकुमार,अभिजीतराज,मानूकुमार,बिट्टुकुमारसहितकाफीसंख्यामेंछात्रमौजूदथे।