अनिस्तारित मामलों के निस्तारण के लिए एक दिन की मोहलत

संतकबीरनगर:डीएमरवीशगुप्तनेसोमवारकोदोपहरकेकरीबबारहबजेइंटीग्रेटेडग्रिवेंसरीड्रेसलसिस्टम(आइजीआरएस)केअनिस्तारितमामलोंकोलेकरकड़ेतेवरदिखाए।कलेक्ट्रेटसभागारमेंप्रशिक्षणकेलिएबैठेलगभगदोदर्जनअधिकारियोंकोतुरंतअपनेचैंबरमेंबुलवाया।इनसेनिस्तारणनहोनेकाकारणपूछा,निस्तारितकरनेकेलिएएकदिनकीमोहलतदी।इससेअधिकारियोंमेंखलबलीमचीरही।

डीएमनेआइजीआरएसकेमामलोंकेनिस्तारणप्रगतिकीसमीक्षाकेदौरानपायाकिमुख्यमंत्रीसंदर्भकेमामलेएसडीएमधनघटाकेपासचार,एसडीएमखलीलाबादकेपासदोतथापीडी-डीआरडीएकेपासदोलंबितपाया।संपूर्णसमाधानदिवसकेमामलेतहसीलदारधनघटाकेपास18अनिस्तारितमिले।सहजजनसेवाकेंद्र(लोकवाणी)सेआएआनलाइनमामलोंमेंबीडीओमेहदावलकेपासएकलंबितहै।जबकिप्रधानमंत्रीसंदर्भकेमामलेपीडी-डीआरडीएवडीसीमनरेगाकेपासएक-एकअनिस्तारितपाए।डीएमकेजनतादर्शनकेमामलोंमेंएसडीएमखलीलाबादकेपासनौ,तहसीलदारधनघटाकेपासचार,कोतवालीप्रभारीखलीलाबादकेपासतीन,एसओधनघटाकेपासदो,एसओबखिराकेपासतीन,तहसीलदारखलीलाबादकेपासचार,तहसीलदारमेहदावलकेपासछह,डीएसओवपीडीडीआरडीएकेपासएक-एक,डीडीओकेपासदो,बीडीओसेमरियावां,नाथनगर,बघौलीवबेलहरकलांकेपासतीन-तीन,बीडीओमेहदावलकेपासपांच,बीडीओसांथावहैंसरकेपासचार-चार,डीपीओ-एक,डीएओ-छह,सीएमओ-दो,जिलासमाजकल्याणअधिकारीकेपासएकमामलेअनिस्तारितमिले।एक्सईएन-बिजलीकेपासतीनवईओमगहरकेपासदोमामलेलंबितपाए।एडीएमरणविजय¨सह,ई-डिस्ट्रिक्टमैनेजरशिशिरश्रीवास्तवकेअलावाअन्यअधिकारीमौजूदरहे।