भाजपाइयों ने मनोज यादव का किया स्वागत

चौपारण:विधायकमनोजकुमारयादवभाजपासेटिकटमिलनेकेबादचौपारणपहुंचे।जहांपूर्वसेउनकाआनेकाबाटजोहरहेभाजपाइयोंनेउन्हेंगर्मजोशीकेसाथस्वागतकिया।कार्यकर्ताओंकोउत्साहितकरतेहुएश्रीयादवनेकहाआपसभीकेसहयोगसेबरहीमेंभाजपाकापरचमलहरेगा।सबकासाथसबकाविकास,सबकोविश्वासकेसंदेशकोलेकरकार्यकर्ताजनताकेपासजाएंऔरसरकारकीउपलब्धियोंकोबताएं।उन्होंनेकहाकिलोकतंत्रकेमहापर्वमेंआपकेदरबारआयाहूं।आपसहयोगकरिये।आपकाविश्वासटूटनेनहीदूंगा।मौकेपरमंडलअध्यक्षराजेशसहाय,गजाधरप्रसाद,सांसदप्रतिनिधिअशोककुमारगुप्ता,मुखियाशौकतखान,आशीषकुमारगुप्ता,संगमकेसरी,राजेशगुप्ता,गौरीसाव,मुकेशसिन्हा,रंजीतवर्णवाल,अजीतसिंह,रामाधीनपांडेय,राजदेवयादव,प्रदीपकेसरी,रामस्वरूपपासवान,रीतेशसिंह,सुधीरसिंह,आरतीकौशल,अरविदसिंह,सुभाषठाकुर,जन्मेजयसिंह,रिक्कीजैन,अशोककेसरी,मुकेशकेसरी,बलरामदांगी,बैजूगहलौतआदिशामिलथे।