हंसुआ से घास फूल को काटने को वाममोर्चा तैयार

मनोजकुमारभगत,आसनसोल:विधानसभाचुनावकेलिएवाममोर्चाकीओरसेबुधवारकोउम्मीदवारोंकीघोषणाकरदीगईहै।वाममोर्चानेपश्चिमब‌र्द्धमानजिलेकीकईसीटोंपरऐसेहैवीवेटप्रत्याशियोंकोउम्मीदवारबनायाहै।इनसीटोंपरअबतृणमूलकांग्रेसकोकड़ीटक्करमिलनेवालीहै।इसबारवाममोर्चाकीहंसुआसेघासफूलकोकाटनेकीतैयारीकीगईहै।इसबारवाममोर्चाकेप्रमुखदलमाकपानेटीएमसीकोधूलचटानेकेलिएजामुड़ियाविधायकजहांआराखानऔररानीगंजकेविधायकरुनुदत्ताकोटिकटनहींदियाहै।यहांतृणमूलकांग्रेसकेउम्मीदवारकोकड़ीटक्करदेनेकेलिएरानीगंजसेहेमंतप्रभाकरऔरजामुड़ियासेआइशीघोषकोउम्मीदवारबनायागयाहै।आइशीघोषहमेशासेविवादितरहीजेएनयूविश्वविद्यालयकीछात्रसंघकीअध्यक्षहै।आइशीकामुकाबलातृणमूलकांग्रेसप्रत्याशीहरेरामसिंहसेहै।वहीआसनसोलदक्षिणविधानसभाक्षेत्रसेइसबारतृणमूलकांग्रेसऔरमाकपादोनोंहीवर्ष2016विधानसभाचुनावमेंप्रत्याशीरहेतापसबनर्जीऔरहेमंतप्रभाकरकोएकबारफिरसेविधानसभाचुनावमेंखड़ाकियाहै।आसनसोलदक्षिणसेतृणमूलकांग्रेसकीओरसेसिनेतारिकासायोनीघोषकेखिलाफमाकपाकीओरसेबर्नपुरकेस्थानीयअधिवक्ताप्रशांतघोषकोटिकटदियागयाहै।जबकिवामनेआसनसोलउत्तरसीटकोआइएसएफकेलिएछोड़दियाहै।जबकिकुल्टीसीटसेअभीतककिसीकोउम्मीदवारनहींबनायागयाहै।पांडेश्वरविधानसभाकेपिछलेचुनावमेंतृणमूलकांग्रेससेजितेंद्रतिवारीनेमाकपाकेगोरांगचटर्जीकोहरायाथा,जबकिइसबारगोरांगचटर्जीकोकहीसेटिकटनहींदियागयाहै।पांडेश्वरमेंतृणमूलकांग्रेसकेउम्मीदवारनरेंद्रनाथचक्रवर्तीकेखिलाफसुभाषबाउरीकोहरायागयाहै।

क्यावामइसबारभीरामकीराहपर

वर्ष2019केलोकसभाचुनावमेंभाजपाकेउम्मीदवारबाबुलसुप्रियोकोजीतदर्जदिलानेमेंवामकेसमर्थकोंकीविशेषभूमिकारहीहै।इसबातकोतृणमूलकांग्रेसऔरभाजपाभीमानतीहै।क्याइसबारकीविधानसभाचुनावमेंयहीखेलातोनहींहोगा।वामकेप्रत्याशीकोइसबारविधानसभाचुनावमेंउतारागयाहै,क्यावहइसबारतृणमूलकांग्रेसकोटक्करदेंगेयाफिरवोटकाटकरभाजपाकोइसकाफायदापहुंचाएंगेयहतोआनेवालेदोमईकीमतगणनामेंहीपताचलेगा।