हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास, 1.10 लाख का जुर्माना

बक्सर।त्वरितन्यायालयद्वितीयवीरेंद्र¨सहकीअदालतद्वाराहत्याकेएकमामलेमेंसजासुनातेहुएआरोपितकोआजीवनकारावासतथा1लाखरुपयेअर्थदंडकीसजासुनाईहै।साथहीसाथमामलेमेंहथियारबरामदगीकोलेकरआ‌र्म्सएक्टकेतहत5सालअतिरिक्तकारावासएवं10ह•ाररुपयेकाअर्थदंडलगायागयाहै।अर्थदण्डनादेसकनेकीसूरतमेंडेढ़सालकेअतिरिक्तकारावासकीभीबातन्यायालयद्वाराआदेशितकीगईहै।थानेसेलौटरहेव्यक्तिकोमारदीगईथीगोलीआरोपितपरअपनेहीगांवकेएकव्यक्तिकीगोलीमारकरहत्याकरदेनेकामामला17फरवरी2017कोब्रह्मपुरथानेमेंदर्जकरायागयाथा।जिसमेंमृतककेपुत्रतथामामलेकेसूचककमलेश¨सहनेबतायाथाकिउसकेपिताविजेंद्रयादवकोरमन¨सहपितास्वर्गीयकामता¨सहद्वाराअन्यअभियुक्तोंराजू¨सह,पिताशिवमंगल¨सह,संतोष¨सह,पिताश्रीराम¨सह,सूर्यकुमार¨सहपिताछत्रपति¨सहकेसहयोगसेउसवक्तगोलीमारदीगईथी,जबवहथानेमेंरमन¨सहकेविरुद्धशिकायतदेकरवापसलौटरहेथे।लौटनेकेदौरानभरखर-रहथुआमार्गपरअभियुक्तोंद्वाराछातीमेंगोलीमारकरउन्हेंमौतकीनींदसुलादियागयाथा।जांचमेंपुलिसनेतीनआरोपितोंकोबतायानिर्दोषइसमामलेकोलेकरपुलिसद्वाराजांचोपरांतन्यायालयमेंसमर्पितअंतिमप्रतिवेदनमेंरमन¨सहकोमुख्यअभियुक्तकरारदेतेहुएअन्यअभियुक्तोंकीभूमिकासेइनकारकरदियागयाथा।जिसकेआधारपरन्यायालयकेद्वारारमन¨सहकोदोषीकरारदियाथा।जिसकेबादआरोपितकोशुक्रवारकोसजासुनाईजानीथी।वहीं,न्यायालयद्वाराअन्यतीनअभियुक्तोंकोभीदोषमुक्तकरारदियाथा।मामलेकीसुनवाईकेदौरानअभियोजनपक्षकीतरफसेवरीयअधिवक्तात्रिलोकीमोहनतथारामकृष्णचौबेतथाबचावपक्षकीतरफसेअधिवक्ताअरुणरायमौजूदरहे।