कांग्रेस प्रत्याशी डॉ.आरसी प्रसाद मेहता ने किया नामांकन

जासं,हजारीबाग:हजारीबागविधानसभाक्षेत्रकेलिएकांग्रेसप्रत्याशीडॉआरसीमेहतानेनामांकनकापर्चाभरा।पांचवेंदिनसदरअनुमंडलपदाधिकारीसहनिर्वाचनपदाधिकारीकेसमक्षनामांकनकापर्चादाखिलकिया।इसमौकेपरमध्यप्रदेशकेमंत्रीसह

सहझारखंडप्रदेशकांग्रेसप्रभारीउमंगसिगार,अखिलभारतीयकांग्रेसकमेटीकेसचिवसलीमअहमद,वरिष्ठकांग्रेसीनेताजयशंकरपाठक,पूर्वविधायकसौरभनारायणसिंह,प्रदेशकांग्रेसप्रदेशकांग्रेसमहिलाअध्यक्षगुंजनसिंहझारखंडमुक्तिमोर्चाकेजिलाअध्यक्षशंभूयादवराजदकेजिलाध्यक्षसंजरमलिककांग्रेसकेजिलाअध्यक्षअवधेशकुमारसिंहकेसाथनगरसदरकटकमसांडीकटकमदागएवंदारूप्रखंडमहागठबंधनकेहजारोंलोगशामिलथे।कांग्रेसीनेताजयशंकरपाठकनेनेसभाकोसंबोधितकरतेहुएकहाकियाहुजूमचीखचीखकरकहरहीहैकिकांग्रेसीप्रत्याशीडॉमेहताकीजीतकाअंतरबहुतबड़ाहोनेवालाहै।पूरेराज्यसेइसयोजनावालीघोषणावालीसरकारकोउखाड़फेंकनाहैतभीइसराज्यकीभलाईहोसकतीहै।झारखंडप्रदेशसहप्रभारीउमंगसिगारनेजनसभाकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिचुनावबदलावकाचुनावहै।महाराष्ट्रऔरहरियाणाकाइतिहासदुहरायाजाएगा।अगलीसरकारमहागठबंधनकीसरकारहोगीजिसमेंडॉमेहताकोउचितसम्मानदियाजाएगा।जहांजहांभीमहागठबंधनकीउम्मीदवारहैंआपउनकेपक्षमेंमतदानकरेंजिससेझारखंडकीविकाससंभवहोसके।सभाकोसंबोधितकरनेवालोंमेंसंतानमिश्रा,सुनीलसाहू,डाजमालअहमद,जवाहरलालसिन्हा,आबिदअंसारी,वीरेंद्रसिंह,अशोकदेव,भुनेश्वरप्रसादमहतो,निसारअहमद,बबलूमहतो,रूसीकुमारीबाखलाकुजूर,संजरमलिक,सुरजीतनागवाला,अनवरहुसैन,सरजूयादव,रणजीतयादव,विनोदमहतोदरोगाअंसारी,शशिमोहनसिंह,विनोदसिंह,रजीअहमद,साजिदअलीखान,मासूकअंसारी,धीरेंद्रदुबे,सुनीलसिंहराठौर,सदरुलहोदा,निसारखान,मंसूरआलम,दरगाहीखान,शारदादुबे,रविद्रसिंह,बबलूमहतो,मिथिलेशदुबे,निसारखान,संजयतिवारी,आदिशामिलथे।मंचसंचालनवरिष्ठकांग्रेसीनेताविनोदसिंहनेकिया।इसदौरानझामुमोकार्यकर्ताओंऔरपार्टीकमिटीकेलोगोंनेभागलिया,झामुमोनेजिलास्कूलसेकांग्रेसमैदानतकऔरफिरकांग्रेसमैदानसे•िालाकार्यालयतकनामांकनकेलिएप्रत्याशीकासाथदिया।इसमेंप्रमुखरूपसे•िालाकमिटीकेप्रवक्तानंदूप्रसाद,कोषाध्यक्षनईमराही,अल्पसंख्यकमोर्चाके•िालाअध्यक्षरुचिकुजूर,दीपकराय,अब्दुल्लाखान,खलीलअंसारी,संजयसिंह,सैफुल्लाह,रॉजरनाईट,नौसाद,संजयपासवान,नीलीएक्का,सरजूमेहता,कौसरनीलीतिग्गा,बालेश्वरप्रसाद,वीरसिंहसूंडी,आदिवासीछात्रसंघकेसुशीलओरियाआदिमौजूदते।