कर्मचारियों, किसानों, छात्रों की विरोधी है वर्तमान सरकार

बाराबंकी:सपाकार्यालयपरशनिवारकोसमाजवादीपार्टीकेकार्यकर्ताओंकीबैठकहुई।बैठककेमुख्यअतिथिसंगठनकेपूर्वप्रदेशमहासचिववपूर्वमंत्रीअर¨वदकुमार¨सहगोपरहे।

उन्होंनेकहाकिवर्तमानसरकारनामबदलनेऔरपिछलीसरकारमेंहमारेनेतापूर्वमुख्यमंत्रीअखिलेशयादवद्वाराप्रदेशमेंकिएगएऐतिहासिकविकासकार्योंकेदोबाराउद्घाटनकरनेमेंव्यस्तहै।सरकारकोअपनीउपजकाउचितमूल्यपानेकोभटकरहेकिसानोंकीपीड़ाकामर्मसमझनेकासमयनहींहै।उचितमूल्यनमिलपानेकेकारणअपनेपसीनेकीकमाईकोकिसानसड़कोंपरफेंकनेवजलानेकोमजबूरहैं।नौजवानों,छात्रों,किसानों,व्यापारियों,कर्मचारियोंकीविरोधीइससरकारकोउखाड़फेंकनेकेलिएसभीकार्यकर्ताओंकाआह्वानकरतेहुएगोपनेकहाकिआजसरकारकीकार्यशैलीसेक्षुब्धसमस्तप्रदेशवासीपूर्वमुख्यमंत्रीकेपिछलेकार्योंकोयादकररहेहैं।आगामीलोकसभाचुनावोंमेंहमसभीकोबूथस्तरपरवर्तमानसरकारकीनाकामीवसमाजवादीपार्टीकीजनकल्याणकारीयोजनाओंकोपहुंचानाहै।बैठकमेंडॉ.कुलदीप¨सह,अजयवर्मा,पूर्वविधायकरामगोपालरावत,राजरानीरावत,रामनाथमौर्या,अनिलयादव,नसीमकीर्ति,रामचंद्रमिश्रा,ओमप्रभा,यशवंतयादव,ज्ञानप्रकाशमिश्रा,हशमतअली,पप्पूबनर्की,बसंतगौतम,राजन¨सह,जय¨सहयादवसहितकाफीसंख्यामेंकार्यकर्तामौजूदरहे।