लोक निर्माण विभाग परागपुर को मिली लाखों रुपये की मशीनरी Kangra News

डाडासीबा,जेएनएन।उद्योगएवंपरिवहनमंत्रीबिक्रमठाकुरनेलोकनिर्माणविभागपरागपुरकोएकजेसीबीमशीनवटिप्परसमर्पितकिया।किन्हीकारणोंकीवजहसेमंत्रीबिक्रमठाकुरखुदइसउद्धघाटनकार्यक्रममेंनहींपहुंचपाए।जिसपरजिलापरिषदकांगड़ाउपाध्यक्षस्नेहलतापरमारवजिलापरिषदसदस्यबणीअश्वनीकुमारनेउक्तमशीनरीकाउद्घाटनकरविभागकोसमर्पितकी।इसदौरानस्नेहलतापरमारनेकहामंत्रीबिक्रमठाकुरलाखोंकीसौगातजसवां-परागपुरविधानसभाकोदीहैं।लोगोंकाभीभरपूरसहयोगमंत्रीबिक्रमठाकुरकोक्षेत्रमेंमिलरहाहै।उन्‍होंनेकहापंचायतीराजचुनावोंमेंभाजपाकापरचमलहरायाहै,आगेभीयहजीतबरकराररहेगी।

मंत्रीबिक्रमठाकुरनेलोकनिर्माणविभागपरागपुरकोयहमशीनरीसमर्पितकरदीहै।सर्वप्रथमविधिवतढंगसेपूजाअर्चनाकरस्नेहलतापरमारवअश्वनीकुमारनेउक्तममशीनरीकाउद्घाटनकिया।इसदौरानलोकनिर्माणविभागअधिशाषीअभियंताहर्षपुरी,एसडीओराजनअग्रवाल,भाजपाकार्यकर्तारुपिंद्रसिंहडैनी,मुकेशसोनी,सत्यासूदवसुदेशशर्मासहितअन्‍यमौजूदरहे।