परीक्षा के लिए 89 पर्यवेक्षक की तैनाती

जागरणसंवाददाता,संतकबीरनगर:माध्यमिकशिक्षापरिषदकीलिखितपरीक्षासमाप्तहोनेकेबादप्रायोगिकपरीक्षा27अप्रैलतकचलेगी।परीक्षाकरानेकेलिएप्रशासननेविभिन्नविभागोंके89अधिकारियोंकोपर्यवेक्षककेरूपमेंतैनातकियाहै।संबंधितनिर्धारिततिथिकोकेंद्रपररहकरप्रायोगिकपरीक्षासंपन्नकराकरआख्यादेंगे।

बुधवारकोजिलाधिकारीदिव्यामित्तलनेपर्यवेक्षकोंकीतैनातीकरकेकेंद्रव्यवस्थापकोंकोअपेक्षितसहयोगकेलिएनिर्देशितकियाहै।जिलाविद्यालयनिरीक्षकगिरीशकुमारसिंहनेबतायाकिशुचितापूर्णपरीक्षाकरानेकेलिएअपरमुख्यसचिवकानिर्देशप्राप्तहुआहै।जिलाधिकारीद्वाराकेंद्रोंपरपर्यवेक्षककीतैनातीकरकेउनकानाम,पदनाम,विभागवमोबाइलनंबरजारीकियागयाहै।इसकीजानकारीसंबंधितकेंद्रव्यवस्थापकोंकोउपलब्धकरादीगईहै।

तीनब्लाकोंकेअभ्यर्थियोंनेदियासाक्षात्कार

संतकबीरनगर:विकासभवनमेंजिलाविकासअधिकारी(डीडीओ)केकक्षमेंबुधवारकोउपायुक्तग्रामीणआजीविकामिशनजीशानरिजवी,जिलासमन्वयक-सोशलआडिटसरितापाण्डेय,हीरालालरामनिवासइंटरकालेज-खलीलाबादकेप्रधानाचार्यरामकुमारसिंहकीटीमनेतीनब्लाकोंकेअभ्यर्थियोंकासाक्षात्कारलिया।

सोशलआडिटटीमकेगठनकेलिएइनअधिकारियोंनेडीडीओकेकक्षमेंबुधवारकोपौली,बेलहरकलावसांथासेआएअभ्यर्थियोंकासाक्षात्कारलिया।मनरेगायोजनाकबलागूहुई,इसकाउद्देश्यक्याहैसहितअन्यसवालकिए।कईअभ्यर्थीसहीजवाबनहींदेपाए।इनकेअभिलेखोंकीजांचकीगई।उपायुक्तग्रामीणआजीविकामिशननेकहाकिशासनसेरोस्टरजारीहोनेपरग्रामपंचायतोंमेंचयनितअभ्यर्थीमनरेगाकार्योंवप्रधानमंत्रीआवासयोजनाग्रामीणकीजांचकरेंगे।