शिक्षा विभाग से सेवानिवृत हुए रामलाल

संवादसहयोगी,घरोटा:सरकारीमिडलस्कूलभीमपुरमेंकार्यरतरामलालकेसेवानिवृतहोनेपरविदाईसमारोहकाआयोजनकियागया।कार्यक्रमकेमौकेनोडलअफसरप्रिंसिपलमीनाक्षीऔरस्कूलइंचार्जसुरेशकुमारनेरामलालकेशिक्षाविभागमेंदीसेवाओंकीप्रशंसाकी।इसमौकेस्टाफनेरामलालकोस्मृतिचिन्हदेकरसम्मानितकिया।इसदौराननायबतहसीलदारमहिंदरपाल,ब्लॉकसमितिसदस्यराणाराजिंदरसिंह,गुरदयालसिंह,सीएचटीतिलकराज,प्रेमसिंह,पूर्णचंद,रोमादेवी,सुमनजोशी,देवराज,धीरजठाकुर,डॉ.शीतलशर्मावकेवलकृष्णआदिमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!