तरैया में पूर्व उपमुख्यमंत्री का किया गया भव्य स्वागत

संवादसूत्र,तरैया:प्रखंडकेतरैया-मशरकमुख्यसड़ककेकिनारेछपियामुस्कानलाइनहोटलपरपूर्वउपमुख्यमंत्रीतेजस्वीयादवकाशनिवारकीरात्रिभव्यस्वागतकियागया।वेलगभगनौबजेपटनासेगोपालगंजजारहेथे।गोपालगंजजानेकेक्रममेंपूर्वउपमुख्यमंत्रीतेजस्वीयादवकायुवाराजदनेतामिथलेशरायकेनेतृत्वमेंस्वागतकियागया।राजदकार्यकर्ताओंकेआग्रहपरपूर्वउपमुख्यमंत्रीश्रीयादवनेचायपार्टीमेंशामिलहुए।राजदकार्यकर्ताओंकेसाथपूर्वउपमुख्यमंत्रीनेचायकेसाथकार्यकर्ताओंकीसमस्याएंसुनी।पूर्वउपमुख्यमंत्रीलगभग30मिनटतककार्यकर्ताओंकेबीचरुके।उसकेबादगोपालगंजकेलिएनिकलपड़े।मौकेपरयुवाराजदनेतामिथलेशराय,पूर्वप्रमुखमितेन्द्रराय,पिटूयादव,अखिलेशयादव,अशोकयादव,प्राचार्यमुकेशयादव,मुन्नायादव,रामबाबूराय,विजयरायसमेतसैकड़ोकार्यकर्तारात्रिमेंउपस्थितथे।