विकासात्मक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश

मधुबनी।झारखंडविधानसभाचुनावमेंजनतानेभाजपागठबंधनकोआईनादिखायाहै।देशकेविकासात्मकमुद्दोंसेध्यानहटानेकेलिएकेंद्रकीसरकारलगातारगलतफैसलेलेकरजनताकोपरेशानकरनेकाकामकररहीहै।उक्तबातेंस्थानीयविधायकसमीरकुमारमहासेठनेडीहटोलमेंसड़ककाशिलान्यासकरतेहुएकही।उन्होंनेझारखंडमेंमहागठबंधनकीजीतपरहर्षव्यक्तकरतेहुएपार्टीकेवरीयनेताओंकीसराहनाकी।कहाकिअपनेविधानसभाक्षेत्रमेंहमने100किमीसड़कनिर्माणकरानेकालक्ष्यरखाथालेकिनअपेक्षासेअधिकसड़कनिर्माणप्रारंभहोनेसेक्षेत्रकेलोगोंमेंविकासकेप्रतिउम्मीदबढ़ीहै।यहीकारणहैकिविधानसभाक्षेत्रमेंलगभगसप्ताहभरसेविभिन्नमुख्यमंत्रीग्रामीणसंपर्कसड़कोंकाकार्यारंभकियाजारहाहै।मंगलवारकोप्रखंडक्षेत्रकेतीनसड़कोंकाशिलान्यासकियागया।पहलापंडौलमध्यपंचायतकेडीहटोलस्टेटबोरिगसेडिहटोलपूरबटोलतक,दूसराडीहटोलसेउत्तरटोलतक,तीसरीसड़कसकरीआरडब्लूडीमुख्यसड़कसेमहादलितटोलातकहै।उपस्थितसभीअतिथियोंकास्वागतपाग,दोपटावमालापहनाकरकियागया।मौकेपरबीडीओमहेश्वरपंडित,सीओपंकजकुमार,विधायकप्रतिनिधिरत्नेश्वरप्रसादराय,मुखियाअलिअहमद,वशीअहमदअंसारी,राजदप्रखंडअध्यक्षजीवछयादव,उदयराय,शहवाजमहमूदमीनु,सईदाबानो,वार्डसदस्यालाडलीखातुन,बरकतअलि,राजेशखर्गा,अशोकयादव,भूषणझा,राजूकुमारवरोहितयादव,अनिलरायसहितअन्यलोगउपस्थितथे।